NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Trang web này thuộc sở hữu của Presta Breizh. Presta Breizh sẽ được chỉ định dưới đây là “chủ sở hữu trang web”.

Trụ sở:
Presta Breizh
6 rue des Tisserands, ZA de La Gautrais – FR-35360 Montauban-de-Bretagne
Điện thoại: +33 (0)2 99 06 15 52
Thư điện tử: info@prestabreizh.fr

Giám đốc ấn hành: Jonathan NIHOUL

Website này được lập tại Mayenne (53) và do công ty tư vấn về truyền thông thực hiện:
Mediapilote, l’agence partenaire, 15 rue des Bordagers
53810 Changé – PHÁP

Website này được bảo lưu và tạm trú bởi: MEDIALIBS – Bản quyền hình ảnh:
Presta Breizh
Mediapilote

Bản quyền: Presta Breizh

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chủ sở hữu trang web này thông báo với người sử dụng website rằng nhiều chi tiết của trang này:

được luật bản quyền bảo vệ: có thể bao gồm cả trường hợp hình ảnh, bài viết, tranh vẽ, các chuỗi hoạt hình…;
và/hoặc được luật về tranh vẽ và kiểu mẫu bảo vệ;

được luật về nhãn hiệu bảo vệ.

Những nội dung được bảo vệ thuộc sở hữu của chủ sở hữu trang web hoặc của bên thứ ba cho phép chủ sở hữu website khai thác.
Trang web này sử dụng nhiều yếu tố thị giác trích từ tài liệu nội bộ của chủ sở hữu website và do chủ sở hữu trang web thiết kế cho chủ sở hữu trang web.

Về điểm này, mọi hình thức sao chụp, tái hiện, sử dụng, phóng tác, sửa đổi, hỗn nhập, dịch thuật, kinh doanh bán phần hoặc toàn phần dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào (giấy, điện tử…) đều bị cấm, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản
của chủ sở hữu trang web, loại trừ những trường hợp đặc biệt được nêu trong điều L 122.5 của Luật sở hữu trí tuệ, nếu không sẽ cấu thành tội vi phạm về bản quyền và/hoặc về hình ảnh và mẫu và/hoặc về nhãn hiệu, với hình phạt hai năm tù và 150 000 euro tiền phạt.

BẢN QUYỀN – QUYỀN VỀ HÌNH ẢNH VÀ KIỂU MẪU

Trang web này là một sản phẩm mà chủ sở hữu trang web là tác giả theo các điều L111.1 và những điều tiếp theo của Luật sở hữu trí tuệ. Thiết kế và phát triển của website này do chủ sở hữu trang web đảm nhiệm.
Các ảnh chụp, văn bản, khẩu hiệu, tranh vẽ, hình ảnh, chuỗi hoạt hình âm thanh hay không, cũng như toàn bộ những công trình gắn trong website là sở hữu của chủ sở hữu trang web hoặc bên thứ ba cho phép chủ sở hữu trang web này sử dụng.

 

Các hình thức sao chép, trên phương tiện giấy hoặc tin học, của trang web này được cho phép với điều kiện chúng được tuyệt đối sử dụng mang tính cá nhân loại trừ mọi hình thức sử dụng nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc thương mại và/hoặc thông tin và/hoặc chúng đúng với các quy định của điều L122-5 của Luật sở hữu trí tuệ.

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM

Những thông tin và minh họa hiện trên các trang của website này được căn cứ trên đặc tính kỹ thuật hiện hành vào thời điểm tải lên hoặc cập nhật các trang của website này.
Trong khuôn khổ chính sách cải thiện liên tục các dịch vụ của mình, chủ sở hữu trang web có thể thay đổi mọi lúc các đặc tính của trang.
Trong mọi trường hợp, các thông tin thuộc trang web này là những thông tin mang tính chung chung và không có giá trị hợp đồng.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Việc tham khảo trang web của chủ sở hữu trang web là hoàn toàn có thể mà quý vị không cần tiết lộ danh tính hoặc bất kỳ thông tin nào khác mang tính cá nhân liên quan đến quý vị.
Liên quan đến những thông tin định danh mà quý vị phải cung cấp cho chúng tôi, quý vị được hưởng quyền truy cập và cải chính, đúng với luật Tin học và các quyền Tự do của Pháp n° 78-17 ngày 06 tháng Giêng năm 1978. Quý vị có thể thực hiện quyền này với chủ sở hữu trang web.
Việc thu thập các thông tin này là điều cần thiết để đáp ứng được những trông đợi của quý vị và, trong trường hợp cần thiết, để gửi thư tin điện tử cho quý vị.
Nếu quý vị đăng ký dịch vụ thông tin bằng thư điện tử (“newsletter”), quý vị có thể yêu cầu không nhận thư điện tử nữa.
Chúng tôi xin lưu ý rằng để đề xuất với quý vị những sản phẩm và dịch vụ luôn phù hợp hơn, một số thông tin phi cá nhân, liên quan đến hoạt động của quý vị trên trang web này, sẽ được thu thập tự động. Những thông tin này được dành cho chủ sở hữu trang web và có thể cũng được sử dụng trong khuôn khổ hoạt động thương mại hoặc marketing, hoặc được dùng để lập dữ liệu nghiên cứu và phân tích.
Trong mọi trường hợp, những thông tin này sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba. Chỉ đội ngũ nhân viên của chủ sở hữu trang web hoặc của các công ty trợ giúp chúng tôi về quản lý các hoạt động này mới có quyền truy cập. Những công ty này cam kết tôn trọng bảo mật thông tin và chỉ sử dụng chúng cho hoạt động cụ thể mà những công ty này phải can thiệp.

AN NINH

Chúng tôi tiến hành tất cả các biện pháp đề phòng cần thiết để bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, tính bảo mật của các dữ liệu đó và ngăn chặn mọi hình thức trao đổi cho bên thứ ba không được phép.

ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRUYỀN TẢI SIÊU VĂN BẢN

Việc kết nối giao thức truyền tải siêu văn bản về phía trang Presta Breizh không cần thiết phải xin phép trước và bằng văn bản của chủ sở hữu trang web. Tuy nhiên, chủ sở hữu trang web phải được thông tin trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày kết nối bằng giao thức truyền tải siêu văn bản.
Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung cũng như sản phẩm và dịch vụ mà các website mà trang Presta Breizh được kết nối đến bằng giao thức truyền tải siêu văn bản hoặc bất kỳ hình thức kết nối nào khác.

LUẬT ÁP DỤNG ĐƯỢC

Trang web Presta Breizh và những điều kiện chung này chịu theo pháp luật của Pháp và được thảo bằng tiếng Pháp.
Mọi tranh chấp thuộc quyền tài phán độc quyền của các tòa án có thẩm quyền tài phán. Chủ sở hữu trang web có quyền sửa đổi những điều khoản này vào bất kỳ lúc nào.
Người sử dụng cam kết thường xuyên tham khảo những điều khoản này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý vị tự chịu trách nhiệm hoàn toàn khi sử dụng trang web Presta Breizh. Chủ sở hữu trang web sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể như các thiệt hại vật chất, mất dữ liệu hoặc chương trình, tổn thất tài chính, do sử dụng trang web này hoặc các trang web liên quan.

CẬP NHẬT

Chủ sở hữu trang web giữ quyền sửa đổi và cập nhật, không cần báo trước, những điều khoản pháp lý này và mọi chi tiết có trên trang web. Toàn bộ những sửa đổi buộc người sử dụng internet phải tham khảo Những Điều kiện Chung này mỗi lần truy cập.

DỮ LIỆU GIÁM SÁT THỐNG KÊ

Chúng tôi sử dụng dữ liệu truy cập cho việc thống kê tư vấn (cách truy cập, số lượng truy cập, các mục được tham khảo) để tối ưu hóa trang web của chúng tôi về mặt chuyên mục và truy cập, nhưng những thông tin này không được chuyển cho các bên thứ ba.

SAO CHÉP TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIẤY

Trừ trường hợp tranh ảnh, việc sao chép các trang của website này trên một hỗ trợ giấy là được phép, với điều kiện tôn trọng ba điều kiện dưới đây:
phổ biến miễn phí;
tôn trọng tính nguyên vẹn các tài liệu được sao chép (không được thay đổi, không được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào);
chỉ rõ nguồn là trang web Presta Breizh và nêu rõ rằng quyền sao chép được bảo lưu và hạn chế nghiêm ngặt.

SAO CHÉP TRÊN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần trang web này trên một phương tiện điện tử là được phép với điều kiện phải thêm rõ ràng và rành mạch nguồn (Presta Breizh) và ghi “Các quyền được bảo hộ”. Những thông tin được sử dụng chỉ được nhằm mục đích cá nhân, hiệp hội hoặc công việc; mọi hình thức sử dụng nhằm mục đích thương mại / quảng cáo bị ngăn cấm.