Một kinh nghiệm
được gọt dũa

Chuyên gia nổi tiếng từ hơn 20 năm nay trong ngành cắt thịt, Presta Breizh đầu tư vào quá trình chuyển giao kinh nghiệm. Vì mục tiêu này, doanh nghiệp tiếp đón và đạo tạo các cá nhân từ mọi chân trời.

CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN: