Tuyển
dụng theo dây chuyền

Không một trường học hay cơ quan nào dạy các nghề của chúng tôi. Vì thế, với tinh thần cởi mở, chúng tôi dựa vào mạng lưới đối tác dầy đặc và đa dạng để tuyển những nhân viên tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẬP
NGHỀ NGHIỆP

Vậy nên chúng tôi triển khai một chương trình hội nhập nghề nghiệp với Pôle Emploi và các trường EPIDE (“các trường cơ hội thứ hai”) Sau cuộc tuyển chọn ứng viên đầu tiên, chúng tôi kiểm tra khả năng của họ trong giai đoạn thử việc và sau đó, đào tạo nghề cho họ, bằng cách truyền đạt lại kỹ năng qua một chương trình đạo tạo do công ty tự biên soạn.

Một phương pháp hiệu quả để giữ nhân viên của công ty và khuyến khích họ nói về công ty và những cơ hội làm việc, truyền tai là cách tuyển dụng hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Ngoài các mạng lưới chuyên ngành, chúng tôi thường xuyên đăng thông báo tuyển dụng trên các trang web và các báo chuyên biệt.