Phục vụ sản phẩm chất lượng
cho người tiêu dùng

Chính sách an toàn của Presta Breizh còn mở rộng cả trong những cam kết của công ty. Vì chúng tôi coi sự minh bạch về thực phẩm là điểm ưu tiên, chúng tôi tự nguyện tham gia phương pháp 100% nạc. Một tiến trình sáng tạo đáp ứng ba cam kết: nguồn gốc, cấu tạo và kiểm tra.